Tjänster

Inom områdena stadsutveckling, infrastruktur och naturvård tillhandahåller vi rättssäkra och hållbara lösningar för ägande och nyttjande av mark, byggnader och fastigheter. För att säkerställa resultaten upprätthåller vi en hög kompetensnivå inom områdena fastighetsrätt, fastighetsbildning samt bygg- och miljörätt. I arbetet med att visualisera och analysera olika frågeställningar använder vi oss av programvara för CAD och GIS.

Fastighetsutveckling
Ta fram planer, beslutsunderlag och avtal för fastighetsförvärv, fastighetsbildning, gemensamhets- anläggningar och rättighetsupplåtelser. Bistå uppdrags- givaren vid kontakter med myndigheter, företag och privatpersoner för ett effektivt genomförande av planerade åtgärder. 

Tredimensionell fastighetsbildning 
Upprätta förslag på uppdelning av komplexa byggnader i flera fastigheter. Skapa för infrastruktur och industriella verk-samheter tydligt definierade utrymmen för tunnlar och andra anläggningar. Bistå uppdragsgivaren i genomförandet av tredimensionell fastighetsbildning.

Markåtkomst och ersättning 
Förhandling och värdering. Upprätta avtal för överlåtelse av mark och upplåtelse av servitut och andra rättigheter. Initiera och följa upp genomförandet av erforderlig fastighetsbildning och andra myndighetsbeslut.

Hyra och arrenden
Upprätta hyres- och arrendeavtal. Tolka avtal vid tvist.
 

Fastighetsrättslig rådgivning
Rådgivning i fastighetsrättliga frågor vid myndighetskontakter och i domstolsärenden. 

Planering och plangenomförande
Upprätta markanvändningsplaner, fastighetsbildningsplaner, genomförandebeskrivningar, genomförandeavtal och exploateringsavtal.

Utredningar
Utveckla strategier för omstrukturering av fastighetsbestånd. Utreda fastighetsrättliga förhållanden. Upprätta fastighetsförteckningar.

Skadereglering 
Utreda, förhandla och upprätta avtal för reglering av miljöskador vid bygg- och anläggningsverksamhet. 

Utbildning 
Tillhandahålla kundanpassade fastighetsrättsliga utbildningar.